KV Danışmanlık

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANIN GÖREVLENDİRİLMESİ

 İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler geçerli iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak zorundadır.

İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

 

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANIN GÖREVLERİ

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.
 •  Risk değerlendirmesi;

Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

 • Çalışma ortamı gözetimi;

Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.

İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

 • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.

Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

 • İlgili birimlerle işbirliği;

İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

Uzmanlık ve danışmanlık hizmeti kapsamında yapılan çalışmalar

 • İşyerinin incelenmesi ve ön durum tespiti,
 • Yasal uygunluk denetimi,
 • Yasal denetimlere işveren adına katılma,
 • Risk analizinin hazırlanması,
 • İSG kurulunun oluşturulması ve katılımı
 • İşyerinin periyodik olarak denetlemesi ve raporlanması,
 • İşyeri için gerekli olan dokümantasyonun hazırlanması,
 • Acil durum çalışmalarının yürütülmesi ve planlarının hazırlanması,
 • Yönetici ve çalışanların İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi,
 • Mevzuat değişikliklerinin işyerine aktarılması,
 • İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulmasına ilişkin düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde kaza, kök neden analizi ve kusur tespitine yönelik denetim ve raporlamalar sağlanmaktadır.

İş güvenliği uzmanı arıyorum?

İş güvenliği uzmanı arıyorum? Derseniz…

Bizi Arayabilirsiniz?

KV danışmanlık
0 532 622 67 86

           

 

     

      

Temel İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

Temel İşçi Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel İşçi Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 4857 sayılı İş kanunu 77 md. si gereğince zorunlu bir eğitimdir.(En az yılda bir kez tekrarlanmalıdır.)

Eğitimin amacı:

 • Temel İşçi sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun tutum ve davranış kazandırmaktır.
 • Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli önlemleri öğretmek,
 •  İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak,
 • İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı sağlamak,
 • Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,

Eğitimin içeriği:

 • Genel işçi sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların nedenleri,
 • İşyerindeki riskler,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları,
 • Ergonomi,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri ,
 • İlk yardım, kurtarma.

Sertifikalandırma:

Katılımcılara eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.

KV danışmanlık

0 532 622 67 86

Mutfaklarda İş Kazaları Nasıl Engellenir? (1)

Kazaların önlenebilmesi için mutfaklarda hangi olumsuz koşulların meydana geldiği bilmemiz gerekmektedir. Böylece kazaların oluşmasını sağlayan nedenler ortadan kaldırılmış olacak ve iş güvenliği sağlanacaktır.

Mutaftaki bir kaza (yaralanma, zarar görme olayı) beş temel nedenin arka arkaya dizilmesi sonucu oluşur. Bunlardan biri olmadıkça bir sonraki meydana gelmez ve dizi tamamlanmadıkça kaza ve yaralanma olmaz.

Bu beş nedene kaza zinciri denir. Bunlar;

 1. Mutfak personelinin doğal yapısı,
 2. Mutfak personelinin kişisel kusurları,
 3. Güvensiz hareket ve güvensiz koşullar,
 4. Kaza olayı,
 5. Yaralanma (zarar veya hasar).

 

Kaza zincirini vereceğim bir örnek olayla açıklayalım.

Memleketinden yeni İstanbul’a gelmiş olan Erdinç beş yıldızlı otellerimizden birine iş için başvurmuştur. Erdinç Otelin Steward şefi Mustafa’nın memleketlisidir. Erdinç genç ve acemidir. Ancak memleketinde dayısının lokantasında çalışmış ve her işi yapmıştır. Steward Şefimiz Mustafa Erdinç’e bir çay söyler. Hoş beşten sonra iş görüşmesi başlar.

 1. Mutfak personelinin doğal yapısı

Steward adayımız Erdinç’in gözleri iyi görmemektedir. Dört numara miyoptur. Ama yinede gözlük takmamaktadır. Bu Erdinç’in doğal yapısıdır. Kusuru kesinlikle düzeltilebilmektedir. Ama kendisi bunu yapmamıştır.

 1. Mutfak personelinin kişisel kusurları

Steward adayımız Erdinç birazcık sakardır. Memleketinde dayısının lokantasında çalışırken zora geldiğinde panikler ve işten kaçardı. Steward Şefimiz Mustafa bunların hiçbirini bilmiyordu. Personel kavun değildi ki koklayıp alsın. Sonunda Erdinç’in işe alınmasını sağladı

 1. Güvensiz hareket ve güvensiz koşullar,

Çiçeği burnunda Steward Erdinç çalışırken güvensiz hareketler yapmaya başladı. Bunlar nelerdi bir bakalım.

 • Sorumsuz biçimde görev verilmeden ya da uyarılara aldırmadan güvensiz çalıştı,
 • Tehlikeli hızda çalıştı,
 • Güvenlik donanımını kullanılmaz duruma soktu,
 • Güvensiz yükleme, istif yaptı,
 • Güvensiz durumları oldu,
 • Şaşırdı, kızdı ve bu davranışları devam ettirdi,
 • Güvenliği önemsemedi.Bir de üstüne tuz biber olan güvensiz koşullar da vardı.

Güvensiz Koşullar

 • Mutfakta kötü koruyucuların yapılmış olması,
 • Yâda koruyucunun hiç yapılmamış olması,
 • Kusurlu, pürüzlü, sivri, kaygan ve eskimiş ekipman(tabak, gastonom küvet vb.),
 • Güvensiz düzen, yetersiz bakım,
 • Yetersiz aydınlatma, göz kamaştıran ışık kaynakları,
 • Yetersiz havalandırma, çevre, hava kaynakları vb.
 1. Kaza olayı,

Gözleri iyi görmeyen ve birazcıda sakar olan Steward Erdinç’e görevi olmadığı halde yanındaki kıdemli arkadaşı Steward Kemal tarafından görev verildi. Erdinç kıyma makinesini yıkayıp temizleyecekti. Ancak kıyma makinesi elektrik prizinden çekilmemişti. Parçaları sökülmemişti. Parçaları Erdinç sökecek ve temizleyecekti. Uğraştıysa da kıyma makinesinin ön tarafını sökemedi. Çünkü et sıkışmıştı.

 1. Yaralanma (zarar veya hasar).

Eti sıkıştığı yerden çıkarırsa belki makineyi sökebilirdi. Makineyi çalıştırdı. Elini; tokmağı kullanmadan makinenin içine soktu. Erdinç acıyla bağırdı. Elini makineye kaptırmıştı.

Kısacası Kazalar birbiri ile bağlantılı olaylar zinciri sonucunda meydana gelmektedir.

Sonuç olarak iş kazaları

% 2 önlenemez,

% 98 önlenebilir,

% 50 kolaylıkla önlenebilmektedir.

Mutfak iş kazaları ile ilgili yazı dizisinin sonuncusunu işimize yarayabilecek iş güvenliği kurallarıyla bitirmek istedim.

 • Bir mutfaktaki temizlik, düzen iş kazalarının çoğunu önleyen önemli bir etkendir. Mutfağın iyi bir şekilde düzenlenmesinin o mutfakta çalışanların moralini yükseltir. Kurulu düzenin ve arzulanan temizliğin yeterli ve devamlı olması yapılacak günlük çalışma ve kontrollerle mümkündür.

 

 • Mutfakta iş kazası olduysa kaza sırasında orada bulunup kazayı görenler ya da kazaya maruz kalan derhal yöneticisine bildirir. Derhâl acil müdahalesi yapılır. Daha sonra sağlık merkezine gidilerek ilk tedavisi yaptırılır.

 

 • Kesici, delici aletleri cepte, üzerinde taşımak yasaktır.

 

 • Makinelerin çalışma talimatlarına, uyarı ikaz levhalarına uyulmalıdır.

 

 • Hareket halindeki makinelere ayarlama ve tamir yapmak yasaktır.

 

 • Etler el ile kıyma makinesine atılmamalı, tokmak kullanılmalıdır.

 

 • Acil durumlarda asansör kullanılmamalıdır.

 

 • Temizlik sırasında ekipmanların ve lambaların elektrik aksamına gelecek şekilde su tutulmamalıdır.

 

 • Ziyaretçiler güvenlik konusunda bilgilendirilmeli.

 

 • Çöplerin toplanarak ortamdan uzaklaştırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

 

 • Çalışanların kayarak düşmelerine sebep olabilecek yağ, karpuz, kavun, muz vb. kabuklu yiyeceklerin hemen temizlenmesi gerekir.

 

 • Kızartma yaparken yağ sıçramaması için dikkat edilmelidir.

 

 • Bir başkasının kayıp, düşmesini sağlayacak şekilde ortada yük bırakılmamalıdır.

 

 • Fare, böcek vb. zararlı hayvanlara karşı yeterli ilaçlama yapılmalıdır.

 

 • Çalışanların temizlik kurallarına sürekli uymalarını sağlamak uyarıcı yazıların iş yerlerinin görülür kısımlarına asılması gerekir.

 

 • Duş, wc. vb. yerler ile sosyal faaliyetlerin yapıldığı toplu olarak bulunulan yerler çabuk kirlenebilen yerlerdir. Bu gibi yerlerin temizliğine dikkat edilmelidir.

 

 • Elektrikli ekipman ve makinelerin dışında el becerisine dayalı olarak kullanılan aletler, el aletleridir. Mutfaklarda meydana gelen iş kazalarının hemen çoğu el aletlerinin iyi kullanılamaması veya aletlerin kullanılamayacak şekilde arızalı ve yıpranmış olmalarından kaynaklanmaktadır.

 

 

 • Ekipman kullanılması sırasında meydana gelen iş kazalarına karşı alınabilecek önlemler şöyle sıralanabilir: Yapılacak işe uygun alet seçilmelidir.

 

 • Aletler ve ekipmanlar temiz tutulmalıdır. Onları kullanmadan önce kontrol etmeliyiz. Aletler yerlerine konulmalı, çalışanların veya başka birisinin üstüne düşebilecek veya ayağına takılabilecek bir yerlere bırakılmamalıdır. Özellikle keskin ve sivri uçlu olan aletleri (bıçak vs.) dikkatli kullanmalıyız.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Murat DOĞAN
+90 532 622 67 86
 

KV Danışmanlık